Chreav, Siem Reap, Siem Reap
Chreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Chreav

Chreav, Siem Reap, Siem Reap

For sale$125

Land for sale (urgent)​​ Siem reap - Chreav

+ដី លក់បន្ទាន់ សៀមរាប​ - ជ្រាវ

លេខសំគាល់៖ LSO 1780

-តំលៃ៖ 125$/m2

-ទំហំដី:20 x 30m

-ផ្លូវ: 6m

-ប្លង់រឹង

-ទីតាំងដិ៖ នៅសង្គាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: ,

+Land for sale (urgent)​​ Siem reap - Chreav

ID property: LSO 1780

- Price: 125$/m2

- Land size: 20 x 30m

- Road size: 6m

- Location: Sangkat Chreav Siem Reap Province

Please contact us for visit: ,

Email:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

775 Homes

For Rent

For Rent

735 Homes

Area

Area

Siem Reap

735

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$1K - $349K

Rent

Rent

$415 - $1K

1799

For Sale

1799 Homes

For Rent

For Rent

2513 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$1/month
Property Price
$125
Interest
$31
Total
$156

Similar Land in Siem Reap