Kampot, Kampot
Kampot, KampotKampot, KampotKampot, KampotKampot, Kampot

Land for Sale in Kampot

Kampot, Kampot

3Floor Area (m²)

Land for Sale at Kampot

ដិលក់នៅកំពតក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៌កំពង់ផែទល់មុខមាត់ព្រែក

ទំហំដីសរុប​​ Total L.size 3Hectares can be separated by plots land.

Contact : 017 82 11 33 096 8888 005

Loading...
Loading...