Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap
Kouk Chak, Siem Reap, Siem ReapKouk Chak, Siem Reap, Siem ReapKouk Chak, Siem Reap, Siem ReapKouk Chak, Siem Reap, Siem Reap

House for Sale in Kouk Chak

Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap

For sale$360,000
8Floor Area (m²)
8Land Area (m²)

ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ដី នឹង​ ផ្ទះ​ លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

Property ID : HSI 1268

-លក់តំលៃ: 360000 USD

-ទំហំផ្ទះ:  8.4 x 48 m

-ផ្លូវ: 30 m

-ប្លង់រឹង

-ដីនៅក្នុងក្រុង , ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: ,

+Land Rent (urgent)

- Price: 360000 USD

- House size 8.4 x 48 m2

- Road size: 30 m

- Hard Tittle

- Location: , Siem Rdeap Province

.​ A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office : #0270, Wat Domnak Village, Sangkat Salakomroerk, Siem Reap City

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

775 Homes

For Rent

For Rent

735 Homes

Area

Area

Siem Reap

735

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$22K - $360K

Rent

Rent

$350 - $1K

2071

For Sale

2071 Homes

For Rent

For Rent

2434 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$4,054/month
Property Price
$360,000
Interest
$88,574
Total
$448,574

Similar Houses in Siem Reap