Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap
Kouk Chak, Siem Reap, Siem ReapKouk Chak, Siem Reap, Siem ReapKouk Chak, Siem Reap, Siem ReapKouk Chak, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Kouk Chak

Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap

For sale$450
30Floor Area (m²)
30Land Area (m²)

ដី លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ដី លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

Property ID : LSI 1047

-លក់តំលៃ: 450 USD / m2

-ទំហំដី: 30 x 40 m2

-ផ្លូវ: 20 m

-ប្លង់រឹង

-ដីនៅក្នុងក្រុង , ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: ,

+Land Rent (urgent)

- Price: 450 USD / m2

- Land size: 30 x 40 m2

- Road size: 20 m

- Hard Tittle

- Location: , Siem Rdeap Province

.​ A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office : #0270, Wat Domnak Village, Sangkat Salakomroerk, Siem Reap City

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

775 Homes

For Rent

For Rent

735 Homes

Area

Area

Siem Reap

735

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$1K - $349K

Rent

Rent

$415 - $1K

1777

For Sale

1777 Homes

For Rent

For Rent

2518 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$5/month
Property Price
$450
Interest
$111
Total
$561

Similar Land in Siem Reap