Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap
Kouk Chak, Siem Reap, Siem ReapKouk Chak, Siem Reap, Siem ReapKouk Chak, Siem Reap, Siem ReapKouk Chak, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Kouk Chak

Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap

For sale$400
10Floor Area (m²)
10Land Area (m²)

ដី លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ដី លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

Property ID : LSI 1013

-លក់តំលៃ: 400 USD / m2

-ទំហំដី: 10 x 18 m2

-ផ្លូវ: 30m

-ប្លង់រឹង

-ដីនៅក្នុងក្រុង សង្កាត់គោកចក, ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: ,

+Land Rent (urgent)

- Price: 400 USD / m2

- Land size: 10 x 18 m2

- Road size: 30 m

- Hard Tittle

- Location: , Siem Rdeap Province

.​ A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office : #0270, Wat Domnak Village, Sangkat Salakomroerk, Siem Reap City

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

775 Homes

For Rent

For Rent

735 Homes

Area

Area

Siem Reap

735

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$1K - $350K

Rent

Rent

$415 - $1K

1799

For Sale

1799 Homes

For Rent

For Rent

2513 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$5/month
Property Price
$400
Interest
$98
Total
$498

Similar Land in Siem Reap