Logo
Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap
Siem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Siem Reab

Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Sale price$1,400$1,400/m²
1800Land Area (m²)

ដី លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ដី លក់​​ បន្ទាន់ (លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

Property ID : LSI 1076

-លក់តំលៃ: 1400 USD / m2

-ទំហំដី: 30 x 60 m2

-ផ្លូវ: 30 m

-ប្លង់រឹង

-ដីនៅក្នុងក្រុង , ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: 092 318 343, 096 6477 577

+Land Rent (urgent)

- Price: 1400 USD / m2

- Land size: 30 x 60 m2

- Road size: 30 m

- Hard Tittle

- Location: , Siem Rdeap Province

info@a1-realestate.com

www.a1-realestate.com

.​ A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office : #0270, Wat Domnak Village, Sangkat Salakomroerk, Siem Reap Cit

Property Overview

Property type: Land/DevelopmentTitle: Hard Title / FreeholdAgency: A1 Real Estate CambodiaProperty ID: 93309
Original ID: LSI 1076Listed: 1 year agoUpdated: 1 month ago

Nearby Places

Nothing selected

Agency and Location Profiles

A1 Real Estate Cambodia

A1 Real Estate Cambodia

For Sale

For Sale

524 Homes
For Rent

For Rent

713 Homes
713

Agent

1
View Profile

Siem Reap

Buy

Buy

$422 - $346K

Rent

Rent

$353 - $2K

1541

For Sale

1541 Homes
For Rent

For Rent

2269 Homes
See Neighbourhood Highlights

Loan Calculator

30%
%
years
$16/month
Property Price
$1,400
Interest
$344
Total
$1,744

Similar Land in Siem Reap