Logo
Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap
Siem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Siem Reab

Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Sale price$18$18/m²

ដី លក់​​ បន្ទាន់(លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

ដី លក់​​ បន្ទាន់(លក់ក្រោមតំលៃទីផ្សារ)

Property ID : LSI 1084

-លក់តំលៃ: 18 USD / m2

-ទំហំ​ផ្ទះ: 5 hecta

-ផ្លូវ: 15 m

-ប្លង់រឹង

-ដីនៅក្នុងក្រុង , ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: 092 318 343, 096 6477 577

+Land Sale (urgent)

- Price: 18 USD / m2

- Land size: 5 hecta

- Road size: 15 m

- Hard Tittle

- Location: , Siem Rdeap Province

info@a1-realestate.com

www.a1-realestate.com

.​ A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office : #0270, Wat Domnak Village, Sangkat Salakomroerk, Siem Reap City

Property Overview

Property type: Land/DevelopmentTitle: Hard Title / FreeholdAgency: A1 Real Estate CambodiaProperty ID: 93714
Original ID: LSI 1084Listed: 1 year agoUpdated: 1 month ago

Nearby Places

Nothing selected

Agency and Location Profiles

A1 Real Estate Cambodia

A1 Real Estate Cambodia

For Sale

For Sale

527 Homes
For Rent

For Rent

719 Homes
719

Agent

1
View Profile

Siem Reap

Buy

Buy

$484 - $349K

Rent

Rent

$355 - $2K

1594

For Sale

1594 Homes
For Rent

For Rent

2528 Homes
See Neighbourhood Highlights

Loan Calculator

28%
%
years
$0/month
Property Price
$18
Interest
$5
Total
$23

Similar Land in Siem Reap