Logo
Sralab, Tboung Khmum, Tboung Khmum
Sralab, Tboung Khmum, Tboung KhmumSralab, Tboung Khmum, Tboung KhmumSralab, Tboung Khmum, Tboung Khmum

Land for Sale in Sralab

Sralab, Tboung Khmum, Tboung Khmum

For sale$67,500POA

Land for sell in tboung khmum province

Near market
Near province municipal hall
Near tboung khmum hospital
Near national road 73

Property Overview