Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap
Svay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Svay Dankum

Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

For sale$170,000

• ដីលក់ (ក្រុងសៀមរាប) ភូមិ ស្វាយដង្គំ សង្កាត់ ស្វាយដង្គំ

• ដីលក់ (ក្រុងសៀមរាប) ភូមិ ស្វាយដង្គំ សង្កាត់ ស្វាយដង្គំ

• លេខកូដ ID: LSI 3162

• តម្លៃលក់: 170,000$

• ទំនាក់ទំនង: /

ព័ត៌មានបន្ថែម:

• ប្លង់ រឹង

• ទំហំដី: 20m x 28m​

• ដីបែមុខទៅ: លិច

• ប្រភេទផ្លូវ: ដីក្រហម 10m

សំគាល់: ស្ងាបស្ងាត់ ងាយស្រួលរស់នៅ បរិស្ថានស្អាត

...............................................................................................

• Land for Sale (Siem Reap City ) Svay Dang Kam Village, Svay Dang Kam Commune,

• Property ID:LSI 3162

• Sale Price: 170,000$

• Contact : /

MORE DETAILS:

• Hard Title

• Land size: 20m x 28m​

• Land Face: West

• Kind of Road : Red Soil Road (10m)

Note: Quiet, easy to live, clean environment.

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

775 Homes

For Rent

For Rent

735 Homes

Area

Area

Siem Reap

735

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$1K - $344K

Rent

Rent

$415 - $1K

1794

For Sale

1794 Homes

For Rent

For Rent

2589 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$1,915/month
Property Price
$170,000
Interest
$41,826
Total
$211,826

Similar Land in Siem Reap