Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap
Svay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Svay Dankum

Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

For sale$160,000
30Floor Area (m²)
30Land Area (m²)

Land for sale in Svay dongkom

ដីសំរាប់លក់នៅក្រុងសៀមរាប

តម្លៃលក់: 160000$

លេខសម្គាល់អចលនទ្រព្យ: LSI 982

ទីតាំង:

- ទំហំផ្លូវ / ចំងាយផ្លូវ: 10 ម

- ទំហំដី / ទំហំដី: 30 x 40 m2

- ចំណងរឹង / ប្លង់រឹង

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង:

//0

. A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office : #0270, Wat Domnak Village, Sangkat Salakomroerk, Siem Reap

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

775 Homes

For Rent

For Rent

735 Homes

Area

Area

Siem Reap

735

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$1K - $344K

Rent

Rent

$415 - $1K

1801

For Sale

1801 Homes

For Rent

For Rent

2587 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$1,802/month
Property Price
$160,000
Interest
$39,366
Total
$199,366

Similar Land in Siem Reap