រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ស្វែងរកជួលនៅប្រទេសកម្ពុជា

Call Agent - Apartment for Rent

320 320, BKK 3, Chamkarmon, Phnom Penh

Keo Ranna
+855 98 935 837

Contact Agent - Apartment for Rent

Call Agent - Rent in the most prestigious building in BKK1

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Miss.Phat Monita
+855 12 368 435

Contact Agent - Rent in the most prestigious building in BKK1

Call Agent - City and River view 2-Bedroom Condo for RENT and SALE, Skylar by Meridian.

41 # 10-12, Street 41, Tonle Bassac, Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia., Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

យ៉ន យុត
086583347

Contact Agent - City and River view 2-Bedroom Condo for RENT and SALE, Skylar by Meridian.

Call Agent - The Bridge Club - ប្រភេទយូនីត Soho

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Lim / Ne
+855 70700121

Contact Agent - The Bridge Club - ប្រភេទយូនីត Soho

Call Agent - The Bridge Club - ប្រភេទយូនីតដែលមានបន្ទប់គេង1

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Lim / Ne
+855 70700121

Contact Agent - The Bridge Club - ប្រភេទយូនីតដែលមានបន្ទប់គេង1

Call Agent - Studio Room (18th Floor)

Contact Agent - Studio Room (18th Floor)

Call Agent - 3 Bedrooms (19th Floor)

Contact Agent - 3 Bedrooms (19th Floor)

Call Agent - 1 Bedroom + Study Room

Contact Agent - 1 Bedroom + Study Room

Call Agent - 1 Bedroom Big Balcony

Contact Agent - 1 Bedroom Big Balcony

Call Agent - The Bridge Club - ប្រភេទយូនីតដែលមានបន្ទប់គេង២

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Lim / Ne
+855 70700121

Contact Agent - The Bridge Club - ប្រភេទយូនីតដែលមានបន្ទប់គេង២

Multi property enquiry