រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ស្វែងរកជួលនៅប្រទេសកម្ពុជា

Call Agent - យូនីតប្រភេទ C (៣ បន្ទប់គេង)

St. 287, Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh

David
010675329

Contact Agent - យូនីតប្រភេទ C (៣ បន្ទប់គេង)

Call Agent - យូនីតប្រភេទ F (២ បន្ទប់គេង)

St. 287, Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh

David
010675329

Contact Agent - យូនីតប្រភេទ F (២ បន្ទប់គេង)

Call Agent - 1 Bedroom Big Balcony

Contact Agent - 1 Bedroom Big Balcony

Call Agent - 1 Bedroom + Study Room

Contact Agent - 1 Bedroom + Study Room

Call Agent - 3 Bedrooms (19th Floor)

Contact Agent - 3 Bedrooms (19th Floor)

Call Agent - De. castle royal for Rent 1Bed 800$

288 Street 288, BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Erin Kim
+855 17 222 450

Contact Agent - De. castle royal for Rent 1Bed 800$

Call Agent - Brand New 2 Bedroom for Rent at Urban Palace (BKK2)

BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

Sonita EM
+855 95 777 287

Contact Agent - Brand New 2 Bedroom for Rent at Urban Palace (BKK2)

Call Agent - Olympia City Studio for Rent

Mittapheap, 7 Makara, Phnom Penh

សុភ័ន HOUSE - SOPHORN
+855 17 555 904

Contact Agent - Olympia City Studio for Rent

Call Agent - BKK2 Area | $ 6500 / month | 3 Bedrooms Penthouse

BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

Expert Realty Team
+ 855 89 999 709

Contact Agent - BKK2 Area | $ 6500 / month | 3 Bedrooms Penthouse

Call Agent - The Bridge Club - ប្រភេទយូនីត Soho

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Lim Representative
+855 70700121

Contact Agent - The Bridge Club - ប្រភេទយូនីត Soho

Multi property enquiry