រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ស្វែងរកជួលនៅប្រទេសកម្ពុជា

Call Agent - Rent in the most prestigious building in BKK1

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Miss.Phat Monita
+855 12 368 435

Contact Agent - Rent in the most prestigious building in BKK1

Call Agent - អាគារសំរាប់លក់​​​​&ជួល

Boeung Kak 1, Toul Kork, Phnom Penh

Sreipech Kong
078732222

Contact Agent - អាគារសំរាប់លក់​​​​&ជួល

Call Agent - THE GEM OF SANGKAT BUON (For Rent Only)

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Sihanoukville Gem
+85512991070

Contact Agent - THE GEM OF SANGKAT BUON (For Rent Only)

Call Agent - The Bridge Club - ប្រភេទយូនីតដែលមានបន្ទប់គេង1

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Lim / Ne
070700121

Contact Agent - The Bridge Club - ប្រភេទយូនីតដែលមានបន្ទប់គេង1

Call Agent - The Bridge Club - ប្រភេទយូនីត Soho

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Lim / Ne
070700121

Contact Agent - The Bridge Club - ប្រភេទយូនីត Soho

Call Agent - New Designed Studio Room for Rent

150 150, Tuek L'ak 2, Toul Kork, Phnom Penh

Keo Ranna
+855 98 935 837

Contact Agent - New Designed Studio Room for Rent

Call Agent - Studio Room (18th Floor)

Contact Agent - Studio Room (18th Floor)

Call Agent - 3 Bedrooms (19th Floor)

Contact Agent - 3 Bedrooms (19th Floor)

Call Agent - 1 Bedroom + Study Room

Contact Agent - 1 Bedroom + Study Room

Call Agent - 1 Bedroom Big Balcony

Contact Agent - 1 Bedroom Big Balcony

Multi property enquiry