រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ស្វែងរកអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

បានរកឃើញ 10473 លំនៅដ្ឋាន in Cambodia

Call Agent - ដីសម្រាប់លក់ក្នុងខេត្តកោះកុង

Srae Ambel, Srae Ambel, Koh Kong

Sina Ney
010 969 616

Contact Agent - ដីសម្រាប់លក់ក្នុងខេត្តកោះកុង

Call Agent - គម្រោង Poly Residence ៖ យូនីតប្រភេទ D

Mittapheap, 7 Makara, Phnom Penh

Mr. He
+85523962536

Contact Agent - គម្រោង Poly Residence ៖ យូនីតប្រភេទ D

Call Agent - គម្រោង Poly Residence ៖ យូនីតប្រភេទ C

Mittapheap, 7 Makara, Phnom Penh

Mr. He
+85523962536

Contact Agent - គម្រោង Poly Residence ៖ យូនីតប្រភេទ C

Call Agent - គម្រោង Poly Residence ៖ យូនីតប្រភេទ B

Mittapheap, 7 Makara, Phnom Penh

Mr. He
+85523962536

Contact Agent - គម្រោង Poly Residence ៖ យូនីតប្រភេទ B

Call Agent - គម្រោង Poly Residence ៖ យូនីតប្រភេទ A

Mittapheap, 7 Makara, Phnom Penh

Mr. He
+85523962536

Contact Agent - គម្រោង Poly Residence ៖ យូនីតប្រភេទ A

Call Agent - បុរីផេនសៀរ

R148, Svay Pak, Russey Keo, Phnom Penh

Sales Representative
086502502.

Contact Agent - បុរីផេនសៀរ

Call Agent - បុរី ផេនសៀរ

R148, Svay Pak, Russey Keo, Phnom Penh

Sales Representative
086502502.

Contact Agent - បុរី ផេនសៀរ

Call Agent - ប្រភេទយូនីត J (បន្ទប់គេងចំនួន១)

st. 2 phum thmey, Dangkao, Dangkao, Phnom Penh

Sales Representative
017 499 906

Contact Agent - ប្រភេទយូនីត J (បន្ទប់គេងចំនួន១)

Call Agent - ប្រភេទយូនីត F (បន្ទប់គេងចំនួន១)

st. 2 phum thmey, Dangkao, Dangkao, Phnom Penh

Sales Representative
017 499 906

Contact Agent - ប្រភេទយូនីត F (បន្ទប់គេងចំនួន១)

Call Agent - ប្រភេទយូនីត C (បន្ទប់គេងចំនួន២)

st. 2 phum thmey, Dangkao, Dangkao, Phnom Penh

Sales Representative
017 499 906

Contact Agent - ប្រភេទយូនីត C (បន្ទប់គេងចំនួន២)

Multi property enquiry