ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទីតាំង:

No. 20E1, Oknha Chrun Youhak (St. 294) Corner of St. 57, ,
Sangkat BKK 1,
Khan Chamkarmon,
Phnom Penh, 12302, Cambodia

លេខទូរសព្ទ:

+855(0)17436756

លេខទំនាក់ទំនងសំរាប់ភាសាអង់គ្លេស:

Tyler Stuart(Marketing Advisor) | English
+855 12/81-599-669
tyler.stuart@realestate.com.kh

លេខទំនាក់ទំនងសំរាប់ភាសាខ្មែរ:

Moek Chenda (Director) | Khmer & English
+855(0)77686077
moek.chenda@realestate.com.kh