ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទីតាំង:

No. 20E1, Oknha Chrun Youhak (St. 294) Corner of St. 57, ,
Sangkat BKK 1,
Khan Chamkarmon,
Phnom Penh, 12302, Cambodia

លេខទូរសព្ទ:

+855(0)17436756

លេខទំនាក់ទំនងសំរាប់ភាសាអង់គ្លេស:

Tom O’Sullivan (Director)
+855(0)95911466
tom.osullivan@realestate.com.kh

លេខទំនាក់ទំនងសំរាប់ភាសាខ្មែរ:

Moek Chenda (Director)
+855(0)77686077
moek.chenda@realestate.com.kh