+855 92 92 1000
 , ជ្រាវ, សៀមរាប, សៀមរាប
 , ជ្រាវ, សៀមរាប, សៀមរាប , ជ្រាវ, សៀមរាប, សៀមរាប , ជ្រាវ, សៀមរាប, សៀមរាប , ជ្រាវ, សៀមរាប, សៀមរាប

ឃ្លាំងសម្រាប់លក់ ក្នុង ជ្រាវ

ជ្រាវ, សៀមរាប, សៀមរាប

For sale$600/ម៉ែតការ៉េ

ព័ត៌មានទូទៅនៃគម្រោង

សេវាកម្មផ្សេងៗ

ចំណតរថយន្តតំបន់ពាណិជ្ជកម្មតំបន់ទូទៅ
អត់លិចទឹកនៅលើផ្លូវធំសួនកុមារ

សន្តិសុខ

ច្រកទ្វារួមរបស់សហគមន៍

ភ្នាក់ងារ និងប្រវត្តិទីតាំង

Daka Kun Realty Co.,Ltd

Daka Kun Realty Co.,Ltd

សំរាប់លក់

សំរាប់លក់

238 ទំព័រដើម

សំរាប់ជួល

សំរាប់ជួល

561 ទំព័រដើម

តំបន់

តំបន់

សៀមរាប

561

ភ្នាក់ងារ

2

សៀមរាប

ទិញ

ទិញ

$1K - $344K

ជួល

ជួល

$415 - $1K

1801

សំរាប់លក់

1801 ទំព័រដើម

សំរាប់ជួល

សំរាប់ជួល

2587 ទំព័រដើម

ការគណនាប្រាក់កម្ចី

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
ឆ្នាំ
$13,515/ខែ
តម្លៃអចលនទ្រព្យ
$1,200,000
ការប្រាក់
$295,245
សរុប
$1,495,245

ឃ្លាំងស្រដៀងគ្នា នៅSiem Reap