+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 219
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ឃ្លាំង សម្រាប់ លក់ នៅ ទួលសង្កែ
ឃ្លាំង
$3,500
ទួលសង្កែ, ឫស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 12 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)
ឃ្លាំង សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ ដង្កោរ
ឃ្លាំង
$3,500
ដង្កោរ, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 12 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)