Logo
Available
 , Phsar Depou I, Toul Kork, Phnom Penh
 , Phsar Depou I, Toul Kork, Phnom Penh , Phsar Depou I, Toul Kork, Phnom Penh , Phsar Depou I, Toul Kork, Phnom Penh , Phsar Depou I, Toul Kork, Phnom Penh

Office for Sale in Phsar Depou I

Phsar Depou I, Toul Kork, Phnom Penh

For sale
$4,000/m²

Property Overview