+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 35
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
វីឡា សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ ទួលទំពូង១
វីឡា
$1,900
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 8 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)
វីឡា សម្រាប់ លក់ នៅ ទួលទំពូង១
វីឡា
$380,000
ទួលទំពូង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 21 ម៉ោង មុនIPS Cambodia