កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ពាណិជ្ជកម្ម ក្នុង Daun Penh

បានរកឃើញ 134 ពាណិជ្ជកម្ម in Daun Penh, Phnom Penh

ABSOLUTE RIVERFRONT BACKPACKERS HOSTEL

ផ្សេងៗ  
$80,000 $1/m2
38
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $80,000. . ប្រសិនបើអ្នក...
បានចុះបញ្ជី: 111 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ABSOLUTE RIVERFRONT BACKPACKERS HOSTEL

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Crispian KNOWLES
+855-12828625

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Commercial Building For Sale - Ta Phul Area, Siem Reap

សណ្ឋាគារ  
$450,000
6 7 75m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $450,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់...
បានចុះបញ្ជី: 121 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Commercial Building For Sale - Ta Phul Area, Siem Reap

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Phnom Penh Absolute Riverfront Hotel

សណ្ឋាគារ  
$3,500,000
35 35 175m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ sale នៅ Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $3,500,000. . ប្រសិនបើអ្ន...
បានចុះបញ្ជី: 131 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Phnom Penh Absolute Riverfront Hotel

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Crispian KNOWLES
+855-12828625

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

FREEHOLD RIVERSIDE HOTEL, GREAT FUTURE INVESTMENT

សណ្ឋាគារ  
$4,500,000
54 54
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ sale នៅ Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $4,500,000. . ប្រសិនបើអ្ន...
បានចុះបញ្ជី: 131 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - FREEHOLD RIVERSIDE HOTEL, GREAT FUTURE INVESTMENT

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Crispian KNOWLES
+855-12828625

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

BAR/GUESTHOUSE RIVERSIDE URGENT SALE

ផ្សេងៗ  
$32,500
5 5 250m2
ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $40,000. . ប្រសិនបើអ្នក...
បានចុះបញ្ជី: 131 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - BAR/GUESTHOUSE RIVERSIDE URGENT SALE

ផ្សារកណ្តាល១, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Crispian KNOWLES
+855-12828625

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

GUESTHOUSE AND BAR RESTAURANT FOR SALE

ផ្សេងៗ  
$99,000
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $99,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់ប...
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - GUESTHOUSE AND BAR RESTAURANT FOR SALE

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

RIVERSIDE RESTAURANT AND BAR FOR SALE AMAZING VIEWS

ផ្សេងៗ  
$18,100
1 111m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $18,100. . ប្រ...
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - RIVERSIDE RESTAURANT AND BAR FOR SALE AMAZING VIEWS

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

MASSAGE PARLOUR FOR SALE - $24,000 NEGOTIABLE

ផ្សេងៗ  
$24,000
1 1 93m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $24,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់ប...
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - MASSAGE PARLOUR FOR SALE - $24,000 NEGOTIABLE

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

BUNNY-BAR- ST-104 FOR SALE

ផ្សេងៗ  
$30,000
1 140m2
ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
other សម្រាប់ sale នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $30,000. . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - BUNNY-BAR- ST-104 FOR SALE

ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

Seaps OFFICE
+855-23214322

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Great Location Guesthouse at Phnom Penh

សណ្ឋាគារ  
$1 $1/m2
38 2
Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ sale/rent នៅ Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh ជាមួយ $1. . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Great Location Guesthouse at Phnom Penh

Wat Phnom, Daun Penh, Phnom Penh

SHK Island Real Estate
+855968186415

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។