ខុនដូ លក់ in Tonle Bassac

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or Register an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or Register an account to create an alert.

បានរកឃើញ 6 ក្នុង

Call Agent - Habitat Condominium

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Habitat Condos
+85510927450

Contact Agent - Habitat Condominium

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Call Agent - Omana Hotel Apartment

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Omana Hotel Apartment
+855 77 800917

Contact Agent - Omana Hotel Apartment

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

CASA by Meridian

Diamond Island, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
CASA by Meridian
CASA by Meridian សម្រាប់ នៅ Chamkarmon, Phnom Penh ក្នុងតម្លៃ . នេះមាន None បន្ទប់គេងនិង Non...
ខុនដូ
Koh Koh pic, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh
2 2 101m2
$230,000

Call Agent - Casa Meridia Sale& Rent urgent

Koh Koh pic, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Fuji Realty
023219021

Contact Agent - Casa Meridia Sale& Rent urgent

Koh Koh pic, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Call Agent - CASA by Meridian

Diamond Island, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

CASA by Meridian
+85517436756

Contact Agent - CASA by Meridian

Diamond Island, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Call Agent - Diamond Twin Tower

street Koh Pich, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Diamond Twin Tower
+855 77 800917

Contact Agent - Diamond Twin Tower

street Koh Pich, Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Call Agent - Lakely Apartment

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Lakely Apartment
+855 77 800917

Contact Agent - Lakely Apartment

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Call Agent - Prince Central Plaza

Contact Agent - Prince Central Plaza

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Multi property enquiry