កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

សណ្ឋាគារ សំរាប់ជួល ក្នុង Siem Reap

បានរកឃើញ 315 សណ្ឋាគារ សម្រាប់ Rent in Siem Reap

21 Bedroom Boutique Hotel for Rent in Siem Reap-Svay Dangkum

សណ្ឋាគារ  
$5,000
21 24 1
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 61 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 21 Bedroom Boutique Hotel for Rent in Siem Reap-Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Boutique Hotel for Rent in Siem Reap

សណ្ឋាគារ  
$2,800
11 11 1
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 61 ថ្ចៃ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Boutique Hotel for Rent in Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Boutique Hotel for Rent in Siem Reap-Svay Dangkum

សណ្ឋាគារ  
$4,000
21 21 1
ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនប...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Boutique Hotel for Rent in Siem Reap-Svay Dangkum

ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Whole Apartment Building for Rent in Siem Reap-Chreav

សណ្ឋាគារ  
$6,000
42 42 1
ជ្រាវ, សៀមរាប, សៀមរាប
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Chreav, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Whole Apartment Building for Rent in Siem Reap-Chreav

ជ្រាវ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

​Boutique Hotel for Rent in Siem Reap-Svay Dangkum

សណ្ឋាគារ  
$2,500
9 9 1
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 11 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - ​Boutique Hotel for Rent in Siem Reap-Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

10 Rooms Boutique Hotel For Rent - Chreav, Siem Reap

សណ្ឋាគារ  
$3,000
10 12
សៀមរាប, សៀមរាប
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Chreav, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើអ្នកចង...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 10 Rooms Boutique Hotel For Rent - Chreav, Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Apartment Studio For Rent - Old Market / Pub Street, Siem Reap

សណ្ឋាគារ  
$400
1 1 1m2
សៀមរាប, សៀមរាប
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនបើ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Apartment Studio For Rent - Old Market / Pub Street, Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

2 Bedroom Apartment For Rent - Kouk Chak, Siem Reap

សណ្ឋាគារ  
$1,500
2 3 100m2
សៀមរាប, សៀមរាប
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 2 Bedroom Apartment For Rent - Kouk Chak, Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Hotel for rent

សណ្ឋាគារ  
$3,500 $3,500/m2
21 22
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 11 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Hotel for rent

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Sek Saran
+855 89 477 577

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Hotel for rent

សណ្ឋាគារ  
$30,000 $30,000/m2
60 62
សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប
សណ្ឋាគារ សម្រាប់ rent នៅ Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 11 ម៉ោង ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Hotel for rent

សៀមរាប, សៀមរាប, សៀមរាប

Sek Saran
+855 89 477 577

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។