រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ផ្ទះ ជួល in Sihanoukville

Call Agent - Villa for Rent with Furniture

1 a, Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville

Mr. Dennis
093495194

Contact Agent - Villa for Rent with Furniture

Call Agent - Long lease

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Contact Agent - Long lease

Call Agent - 10 Bedroom House for rent

1 Angkor Beer Factory, Sangkat Pir, Sihanoukville, Sihanoukville

Basta Binici
+85593495194

Contact Agent - 10 Bedroom House for rent

Call Agent - Flat house for rent

Sangkat Bei, Sihanoukville, Sihanoukville

Roitana Von
010673525

Contact Agent - Flat house for rent

Call Agent - Room for Rent

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville

Contact Agent - Room for Rent

Call Agent - ផ្ទះសំរាប់ជួលនៅខេត្តព្រះសីហនុ

Kaoh Rung, Sihanoukville, Sihanoukville

Sereypanha Mam
+855 11 898 006

Contact Agent - ផ្ទះសំរាប់ជួលនៅខេត្តព្រះសីហនុ

Call Agent - House For Rent

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia

Contact Agent - House For Rent

Call Agent - House For Rent

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia

Contact Agent - House For Rent

Call Agent - House For Rent

Sangkat Muoy, Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia

Contact Agent - House For Rent

Call Agent - House For Rent

Sangkat Buon, Sihanoukville, Sihanoukville, Cambodia

Contact Agent - House For Rent

Multi property enquiry