រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ផ្ទះ ជួល in Bkk 2

Call Agent - BKK2 Area | $ 800 / month | 2 Bedrooms Duplex

BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

Expert Realty Team
+ 855 89 999 709

Contact Agent - BKK2 Area | $ 800 / month | 2 Bedrooms Duplex

Call Agent - BKK2~$750/Month ~Two Bedrooms, apartment for Rent,Gym.

BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

Thyna BUN
+855 99 655 881

Contact Agent - BKK2~$750/Month ~Two Bedrooms, apartment for Rent,Gym.

Call Agent - Commercial Building for Rent on Monivong Boulevard

Monivong Blvd., BKK 2, chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

Bopha Chea
+855 89 666 857

Contact Agent - Commercial Building for Rent on Monivong Boulevard

Call Agent - House Rent whole floor

BKK 2, chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

Contact Agent - House Rent whole floor

Call Agent - 2 Specious Block Houses for rent in BKK2

BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

Eoun Thavy (Ms V)
+855 10 577 679

Contact Agent - 2 Specious Block Houses for rent in BKK2

Call Agent - Neat Shop Houses for rent in BKK2

BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

Eoun Thavy (Ms V)
+855 10 577 679

Contact Agent - Neat Shop Houses for rent in BKK2

Call Agent - Link house for rent at BKK2

BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

Eoun Thavy (Ms V)
+855 10 577 679

Contact Agent - Link house for rent at BKK2

Call Agent - Office Space Available For Rent $7/m2

Contact Agent - Office Space Available For Rent $7/m2

Call Agent - Preah Yukunthor High School | House For Rent

BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

លី ហេង
+855 (0) 88 601 1776

Contact Agent - Preah Yukunthor High School | House For Rent

Call Agent - House For Rent

BKK 2, chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

Seang Muy
016690769

Contact Agent - House For Rent

Multi property enquiry