រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ផ្ទះ សំរាប់ជួល in 1

បានរកឃើញ 2335 ផ្ទះ សម្រាប់ Rent ក្នុង កម្ពុជា

House for Rent in Siem Reap - Sala Kamruek

ផ្ទះ  
$800
3 4
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 24 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap - Sala Kamruek

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap - Sala Kamruek

4 Bedrooms Villa for Rent in Siem Reap – Slor Kram

ផ្ទះ  
$600
4 6
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 24 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 4 Bedrooms Villa for Rent in Siem Reap – Slor Kram

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - 4 Bedrooms Villa for Rent in Siem Reap – Slor Kram

Wooden House for Rent in Siem Reap - Sala Kamruek

ផ្ទះ  
$650
2 2
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 24 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Wooden House for Rent in Siem Reap - Sala Kamruek

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Wooden House for Rent in Siem Reap - Sala Kamruek

Wooden House for Rent in Siem Reap - Sala Kamruek

ផ្ទះ  
$500
2 2
សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Sala Kamraeuk, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្...
បានចុះបញ្ជី: 24 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Wooden House for Rent in Siem Reap - Sala Kamruek

សាលាកំរើក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - Wooden House for Rent in Siem Reap - Sala Kamruek

House for Rent in Siem Reap - Svay Dangkum

ផ្ទះ  
$700
3 4 2
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 24 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap - Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap - Svay Dangkum

House for Rent in Siem Reap - Slor Kram

ផ្ទះ  
$800
12 7
ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិនប...
បានចុះបញ្ជី: 24 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap - Slor Kram

ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap - Slor Kram

House for Rent in Siem Reap - Svay Dangkum

ផ្ទះ  
$600
3 4
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 23 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap - Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap - Svay Dangkum

House for Rent in Siem Reap – Kouk Chak

ផ្ទះ  
$900
4 4
គោកចក, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Kouk Chak, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រសិន...
បានចុះបញ្ជី: 23 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap – Kouk Chak

គោកចក, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap – Kouk Chak

House for Rent in Siem Reap-Slor Kram

ផ្ទះ  
$2,500
8
ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ លក់ នៅ Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $2,500. . ...
បានចុះបញ្ជី: 23 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap-Slor Kram

ស្លក្រាម, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap-Slor Kram

House for Rent in Siem Reap-Svay Dangkum

ផ្ទះ  
$1,500
8 8
ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប
លំនៅដ្ឋាន សម្រាប់ ជួល នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ . . ប្រស...
បានចុះបញ្ជី: 23 កុម្ភះ 2019

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap-Svay Dangkum

ស្វាយដង្គំ, សៀមរាប, សៀមរាប

Daka Kun - DaBest Properties (Cambodia) Co., Ltd
+855(0)89899084

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ - House for Rent in Siem Reap-Svay Dangkum

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

For the best mobile experience please use our app to: