រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ផ្ទះ លក់ in Chamkarmon

Call Agent - ប្លង់រឹង

Concrete Road, Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Nan Phearum
078219555

Contact Agent - ប្លង់រឹង

Call Agent - ប្លង់រឹង

Concrete Road, Toul Tum Poung 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Nan Phearum
078219555

Contact Agent - ប្លង់រឹង

Call Agent - ប្លង់រឹង

Tumnob Tuek, Chamkarmon, Phnom Penh

Nan Phearum
078219555

Contact Agent - ប្លង់រឹង

Contact Agent - 3 storey link house

Call Agent - Mixed use building facing Street 51

Contact Agent - Mixed use building facing Street 51

Call Agent - 2 Bedroom Townhouse For Rent In Tonle Bassac

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh

Elevated RealtyCo
+855 12 788 003

Contact Agent - 2 Bedroom Townhouse For Rent In Tonle Bassac

Call Agent - The Bridge SOHO&Residence

Tonle Bassac, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

Jacky Wu
0889967720

Contact Agent - The Bridge SOHO&Residence

Call Agent - Second floor rental one bedroom flat house BKK1 ,$450

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Cam Home Realty
093207955

Contact Agent - Second floor rental one bedroom flat house BKK1 ,$450

Call Agent - Modern 3-Bedroom Unit in High-Rise Apartment Complex

Contact Agent - Modern 3-Bedroom Unit in High-Rise Apartment Complex

Call Agent - Large Terrace 3 Bedroom Apartment For Sale In BKK1 | Phnom Penh

BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh

Rentals Team
+855 15 831 110

Contact Agent - Large Terrace 3 Bedroom Apartment For Sale In BKK1 | Phnom Penh

Multi property enquiry