រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ផ្ទះ លក់ in Por Sen Chey

Call Agent - ផ្ទះអជីវកម្ម

48k Street 68k, Kakap, Por Sen Chey, Phnom Penh

Contact Agent - ផ្ទះអជីវកម្ម

Call Agent - ផ្ទះល្វែងទើបសង់រួចលក់

Street Street 30m, Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh

Contact Agent - ផ្ទះល្វែងទើបសង់រួចលក់

Call Agent - House For Sell 120000$

Chaom Chau 1, Por Sen Chey, Phnom Penh

Kroet Sokkhoeurn
0965405070

Contact Agent - House For Sell 120000$

Call Agent - Best Price

Ovlaok, Por Sen Chey, Phnom Penh

Ding
+8550968905013

Contact Agent - Best Price

Call Agent - Best Price

Ovlaok, Por Sen Chey, Phnom Penh

Ding
+8550968905013

Contact Agent - Best Price

Call Agent - Best Price

Ovlaok, Por Sen Chey, Phnom Penh

Ding
+8550968905013

Contact Agent - Best Price

Call Agent - House for sale

Trapeang Krasang, Por Sen Chey, Phnom Penh

Socheat
087920142

Contact Agent - House for sale

Call Agent - បុរីញ៉ូថោនអូឌឹម (ផ្ទះល្វែង E2)

4 National Road Number 4, Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh

Sales Office
+855 77 241 285

Contact Agent - បុរីញ៉ូថោនអូឌឹម (ផ្ទះល្វែង E2)

Call Agent - Home for Sell

Street Number 4, Chaom Chau, Por Sen Chey, Phnom Penh

Vhome Property Service
093582757

Contact Agent - Home for Sell

Call Agent - ផ្ទះល្វែងលក់តម្លៃទាបជាងទីផ្សារ!

Kakap, Por Sen Chey, Phnom Penh

Kha Sovannaroeurt
092610633 / 093576119

Contact Agent - ផ្ទះល្វែងលក់តម្លៃទាបជាងទីផ្សារ!

Multi property enquiry