រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ផ្ទះ លក់ in Bkk 2

Call Agent - ផ្ទះល្វែងលក់

BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

Contact Agent - ផ្ទះល្វែងលក់

Call Agent - 2 Block Houses in prime location for sale

BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

Eoun Thavy (Ms V)
+855 10 577 679

Contact Agent - 2 Block Houses in prime location for sale

Call Agent - Prime Location Shop House for sale in BKK2

BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

Eoun Thavy (Ms V)
+855 10 577 679

Contact Agent - Prime Location Shop House for sale in BKK2

Call Agent - Preah Yukunthor High School | House For Rent

BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

លី ហេង
+855 (0) 88 601 1776

Contact Agent - Preah Yukunthor High School | House For Rent

Call Agent - Preah Yukunthor High School | Ground Shop Front

BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

លី ហេង
+855 (0) 88 601 1776

Contact Agent - Preah Yukunthor High School | Ground Shop Front

Call Agent - 2 or 3 Bedrooms Apartment | Near Tuol Slang Museum

BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

លី ហេង
+855 (0) 88 601 1776

Contact Agent - 2 or 3 Bedrooms Apartment | Near Tuol Slang Museum

Call Agent - Near De Castle Royal | House For Rent

BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

លី ហេង
+855 (0) 88 601 1776

Contact Agent - Near De Castle Royal | House For Rent

Call Agent - De Castle Royal BKK | Shop House For Rent

BKK 2, Chamkarmon, Phnom Penh

លី ហេង
+855 (0) 88 601 1776

Contact Agent - De Castle Royal BKK | Shop House For Rent

Call Agent - House for Sale

BKK 2, chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

Ms. Amy
012 415 500

Contact Agent - House for Sale

Call Agent - House for Sale

BKK 2, chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

Ms. Amy
012 415 500

Contact Agent - House for Sale

Multi property enquiry