164 អចលនទ្រព្យ

residential និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
4
5
$100,000
residential តាខ្មៅ, តាខ្មៅ, កណ្ដាល
4
5
84m2
$110,000
residential ក្រាំងធ្នង់, សែនសុខ, ភ្នំពេញ
4
6
142m2
$124,000
residential និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
7
9
$1,250,000
residential និរោធ, ច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ
5
6
$990,000
residential បឹងត្របែក, ចំការមន, ភ្នំពេញ
2
2
127m2
$2,100
residential ចតុមុខ, ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
2
2
$1,700
residential បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
2
1
75m2
$1,800
residential បឹងកេងកង៣, ចំការមន, ភ្នំពេញ
4
3
220m2
$2,300
residential បឹងត្របែក, ចំការមន, ភ្នំពេញ
4
4
342m2
$3,000
មិនមានអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញ

ភ្នាក់ងារ

Thonthean NHEN

17 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Thonthean NHEN

ទាក់ទង Thonthean NHEN

Salaing KONG

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Salaing KONG

ទាក់ទង Salaing KONG

Chanthorn VAN

2 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Chanthorn VAN

ទាក់ទង Chanthorn VAN

Ke SARATH

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Ke SARATH

ទាក់ទង Ke SARATH

Uy MANET

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Uy MANET

ទាក់ទង Uy MANET

Neangsinuth PHOUN

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Neangsinuth PHOUN

ទាក់ទង Neangsinuth PHOUN

Sun SAROEUN

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Sun SAROEUN

ទាក់ទង Sun SAROEUN

Van SOTHEA

5 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Van SOTHEA

ទាក់ទង Van SOTHEA

Rado DY

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Rado DY

ទាក់ទង Rado DY

Rithy CHEA

6 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Rithy CHEA

ទាក់ទង Rithy CHEA

Kimchour LIM

1 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Kimchour LIM

ទាក់ទង Kimchour LIM

Neam LEANGTHIM

1 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Neam LEANGTHIM

ទាក់ទង Neam LEANGTHIM

Russel TOWNCITY

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Russel TOWNCITY

ទាក់ទង Russel TOWNCITY

Van CHANTHA

43 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Van CHANTHA

ទាក់ទង Van CHANTHA

Takebe KAI

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Takebe KAI

ទាក់ទង Takebe KAI

Town ADMIN

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Town ADMIN

ទាក់ទង Town ADMIN

Lanh DARA

1 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Lanh DARA

ទាក់ទង Lanh DARA

Phearun EAR

4 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Phearun EAR

ទាក់ទង Phearun EAR

Nhar EK

5 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Nhar EK

ទាក់ទង Nhar EK

Panha CHEA

14 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Panha CHEA

ទាក់ទង Panha CHEA

Samay KONG

3 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Samay KONG

ទាក់ទង Samay KONG

Son CHANDARO

5 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Son CHANDARO

ទាក់ទង Son CHANDARO

Phyrak PHAL

7 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Phyrak PHAL

ទាក់ទង Phyrak PHAL

Sok SOKHA

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Sok SOKHA

ទាក់ទង Sok SOKHA

Pheng BUN

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Pheng BUN

ទាក់ទង Pheng BUN

Van SAONAT

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Van SAONAT

ទាក់ទង Van SAONAT

Sreytouch NOV

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Sreytouch NOV

ទាក់ទង Sreytouch NOV

Pichratana DARA

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Pichratana DARA

ទាក់ទង Pichratana DARA

Kimseng KUY

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Kimseng KUY

ទាក់ទង Kimseng KUY

Sreymean CHEA

5 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Sreymean CHEA

ទាក់ទង Sreymean CHEA

Menghour HENG

2 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Menghour HENG

ទាក់ទង Menghour HENG

Pov RAKSMEY

3 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Pov RAKSMEY

ទាក់ទង Pov RAKSMEY

Panna POS

9 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Panna POS

ទាក់ទង Panna POS

Kanann NE

4 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Kanann NE

ទាក់ទង Kanann NE

Radeth DY

6 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Radeth DY

ទាក់ទង Radeth DY

Oun PUTHEARITH

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Oun PUTHEARITH

ទាក់ទង Oun PUTHEARITH

Kin LYHOV

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Kin LYHOV

ទាក់ទង Kin LYHOV

Chhan KIMLENG

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Chhan KIMLENG

ទាក់ទង Chhan KIMLENG

Chet CHOMREON

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Chet CHOMREON

ទាក់ទង Chet CHOMREON

Khun CHHENGHEANG

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Khun CHHENGHEANG

ទាក់ទង Khun CHHENGHEANG

Sok SREYLIN

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Sok SREYLIN

ទាក់ទង Sok SREYLIN

Sem VANNIDA

0 អចលនទ្រព្យ

0 អចលនទ្រព្យដែលបានលក់

ហៅ Sem VANNIDA

ទាក់ទង Sem VANNIDA

អំពី ក្រុមហ៊ុន ថោនស៊ីធី រៀល អីុស្ទេត ខូអិលធីឌី

Towncity Real Estate Co., Ltd was established in early 2013 by young Cambodian entrepreneur Van Chanthorn, an MBA from Build Bright University. It is a fully licensed and professional real estate company recognized by the Ministry of Economy and Finance and is a member of Cambodian Valuers and Estate Agents Association (CVEA) in the Kingdom of Cambodia.

Our CEO, Van Chanthorn (John), began his career in real estate in 2004. In 2013, he re-branded the business with the adoption of the name Towncity Real Estate and the incorporation of Towncity Real Estate Co, Ltd.

ចែករំលែកអចលនទ្រព្យនេះ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកបាន!
សូមចូលគណនី ដើម្បីបំពេញរាលតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ពេលនោះ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ នឹងទំនាក់ទំនងមកវិញ.

ចូលគណនី