កំណត់ទីតាំង

លទ្ធផល:
តម្រៀប:
Relevance

រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

សូម ចូលក្មុងគណនីចុះឈ្មោះ ដើម្បីរក្សាទុកលទ្ធផលស្វែងរកនេះ

បង្កើតសារជូនដំណឹង

សូមចូលក្នុងគណនីចុះឈ្មោះ គណនីដើម្បីបង្កើតសារជូនដំណឹង.

ហាងលក់រាយ សំរាប់លក់ ក្នុង Siem Reap

បានរកឃើញ 9 ហាងលក់រាយ សម្រាប់ Sale in Siem Reap

6 Room Guesthouse Business For Sale - Old Market / Pub Street, Siem Reap

ហាងលក់រាយ  
$65,000
6 7 1m2
សៀមរាប, សៀមរាប
ហាងលក់រាយ សម្រាប់ sale នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $65,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 6 Room Guesthouse Business For Sale - Old Market / Pub Street, Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Business For Sale in Old Market / Pub Street, Siem Reap

ហាងលក់រាយ  
$7,000
សៀមរាប, សៀមរាប
ហាងលក់រាយ សម្រាប់ sale នៅ Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $7,000. . ...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Business For Sale in Old Market / Pub Street, Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

9 Rooms Boutique Hotel Business For Sale - Pub Street, Siem Reap

ហាងលក់រាយ  
$2,200
9 9
សៀមរាប, សៀមរាប
other សម្រាប់ sale នៅ Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $2,200. . ប្រសិនបើអ្នកចង់បាន...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 9 Rooms Boutique Hotel Business For Sale - Pub Street, Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Boutique Hotel, Restaurant and Cafe Business for Sale - Central Siem Reap

ហាងលក់រាយ  
$30,000
7 10
សៀមរាប, សៀមរាប
other សម្រាប់ sale នៅ Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $30,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់បា...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Boutique Hotel, Restaurant and Cafe Business for Sale - Central Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Profitable E-bike Rental Business For Sale - Pub Street, Siem Reap

ហាងលក់រាយ  
$170,000
សៀមរាប, សៀមរាប
other សម្រាប់ sale នៅ Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $170,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់ប...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Profitable E-bike Rental Business For Sale - Pub Street, Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

6 Shop Houses for Sale in Siem Reap - Charming City

ហាងលក់រាយ  
$160,000
សៀមរាប, សៀមរាប
other សម្រាប់ sale នៅ Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $160,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់ប...
បានចុះបញ្ជី: 1 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - 6 Shop Houses for Sale in Siem Reap - Charming City

សៀមរាប, សៀមរាប

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Restaurant Business for Sale in Siem Reap - Old Market

ហាងលក់រាយ  
$90,000
1
សៀមរាប, សៀមរាប
other សម្រាប់ sale នៅ Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $90,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់បា...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Restaurant Business for Sale in Siem Reap - Old Market

សៀមរាប, សៀមរាប

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Restaurant Business / Building In Siem Reap - Wat Bo

ហាងលក់រាយ  
$31,000
4 4
សៀមរាប, សៀមរាប
other សម្រាប់ sale នៅ Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $31,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់បា...
បានចុះបញ្ជី: 31 សប្តាហ៍ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Restaurant Business / Building In Siem Reap - Wat Bo

សៀមរាប, សៀមរាប

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

Profitable Restaurant Business for Sale in Siem Reap

ហាងលក់រាយ  
$25,000
1 1
សៀមរាប, សៀមរាប
other សម្រាប់ sale នៅ Siem Reap, Siem Reap ជាមួយ $25,000. . ប្រសិនបើអ្នកចង់បា...
បានចុះបញ្ជី: 2 ខែ ago

ហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារ - Profitable Restaurant Business for Sale in Siem Reap

សៀមរាប, សៀមរាប

Ips CAMBODIA
+855-969000765

ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

តម្រូវការអចលនទ្រព្យច្រើន
ទាក់ទងទៅភ្នាក់ងារ

ចំនូលចិត្ត

Please fill personal info before saving favourites. Open Profile Settings.

ដើម្បីទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យ សូមទាញយក​ App លើទូរស័ព្ទដៃ។