ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យមានអាជា្ញប័ណ្ណស្របច្បាប់ នៅកម្ពុជា

Feb. 21, 2018, 8:48 a.m.

យោងតាមការជូនដំណឹងរបស់ ការិយាល័យសេវាកម្មវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ របស់ នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ បញ្ចាំ និងប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីអំពីបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនប្រកបសេវាកម្មវាយតម្លៃ ដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ គិតត្រឹមបំណាច់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧។

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យបញ្ជីឈ្មោះទាំងនេះអាចជាប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់មួយ​ថាតើពួកគេធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ ឬក៏អត់! ម្យ៉ាងវិញទៀត នេះប្រហែលជាអាចជៀសវាងការឆបោកផ្សេងៗតាមរយៈភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ និងដើម្បីធានានូវភាពស្របច្បាប់ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា។ ​ខាងក្រោមនេះជាឈ្មោះនៃក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនេះមានបីប្រភេទផ្សេងគ្នារួមមាន៖ ១). ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអចល​វត្ថុ ២). ក្រុមហ៊ុន ប្រកបសេវាកម្មវាយតម្លៃ និង ៣). ក្រុមហ៊ុនប្រកប សេវាកម្ម វាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ។​ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមានអាជ្ញាបណ្ណត្រឹមត្រូវពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានកំពុងប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

១). ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអចល​វត្ថុ (E)៖

ក្រុមហ៊ុន V Trust Property ក្រុមហ៊ុន A.C Investment ក្រុមហ៊ុន Zone Real Estate ក្រុមហ៊ុន Terratex Development & Holding ក្រុមហ៊ុន Capital Land Development Ltd ក្រុមហ៊ុន S.C.D.F ក្រុមហ៊ុន K & O ក្រុមហ៊ុន Cambodia Heng Xin Real Estate ក្រុមហ៊ុន Starts (Cambodia) Corporation ក្រុមហ៊ុន Phnom Penh Apraisal & Realty ក្រុមហ៊ុន Fu Huang China (Cambodia) Group ក្រុមហ៊ុន Prime Real Estate & Property Management ក្រុមហ៊ុន ICW Synthesis Investment ក្រុមហ៊ុន Wall C Real Estate ក្រុមហ៊ុន VCORP REALTOR AND PROPERTY MANAGEMENT ក្រុមហ៊ុន TANADA PROPERTY​ ក្រុមហ៊ុន Rindra Property The Real Estate Solution ក្រុមហ៊ុ​ន New Consolidated Max World​ ក្រុមហ៊ុន One Kep Estate Properties ក្រុមហ៊ុន Great Home Real Estate ក្រុមហ៊ុន TANICHU ASSETMENT ក្រុមហ៊ុន  តាម៉ា ហូម ក្រុមហ៊ុន ELEVATED REALTY SERVICE ក្រុមហ៊ុន Hermasnos Investment Limited ក្រុមហ៊ុន Sok Im Holding ក្រុមហ៊ុន BOC LAND TRUST ក្រុមហ៊ុន Bother Property Service ក្រុមហ៊ុន  Hi-Park Land &Property​ ក្រុមហ៊ុន Vichakvong Realty & J.H.V Group​ ក្រុមហ៊ុន Palm Real Estate Service​ ក្រុមហ៊ុន Immensity Real Estate ក្រុមហ៊ុន Cambodian Realty Affiliates ក្រុមហ៊ុន Ratanaka Realty​ ក្រុមហ៊ុន អេមីង ហូលឌីង ក្រុមហ៊ុន Branch of Fuji Housing ក្រុមហ៊ុន FAIR GO REALTY (CAMBODIA) ក្រុមហ៊ុន S.T.V.i Investment ក្រុមហ៊ុន Advanced Residence & Property​​ ក្រុមហ៊ុន Rize Rich House Global ក្រុមហ៊ុន CamD Network Property ក្រុមហ៊ុន CamboHome & City Development ក្រុមហ៊ុន FURI Real Estate ក្រុមហ៊ុន ឡាយហ្វ ឌីហ្សាញ ក្រុមហ៊ុន WHP REALTY ក្រុមហ៊ុន Dream Property Solution​ ក្រុមហ៊ុន រីជេន រៀលធី ក្រុមហ៊ុន South East Asia Property Service ក្រុមហ៊ុន Mekong Brokerage ក្រុមហ៊ុន យ៉ុង យ‌៉ាប់ ក្រុមហ៊ុន ចតុមុខ ប្រភឹធី ក្រុមហ៊ុន ALLIANCE REALTY ក្រុមហ៊ុន​ ហ៊ូតាន ហ្គ្រីន ក្រុមហ៊ុន SYVUN Realty ក្រុមហ៊ុន ធរណី រៀលអ៊ីស្ទេត ក្រុមហ៊ុ​ន អមតៈ ប្រភឹធី សឹវីស ក្រុមហ៊ុនស្លឹករឹត រៀលធី ក្រុមហ៊ុន​ វីអាយភី ប្រភឹធី ក្រុមហ៊ុន Lucky Property Service ក្រុមហ៊ុន អិលវិបុល រៀលធី ក្រុមហ៊ុន GENUINE PROPERTIES SERVICE​ ក្រុមហ៊ុនណាគីរៀលធី ក្រុមហ៊ុន OMURA CERATEC ក្រុមហ៊ុន JIA TING Real Estate ក្រុមហ៊ុន Abodexpert Consulting ក្រុមហ៊ុន ប្រសូតរៀលអ៊ីស្ទេត ក្រុម ហ៊ុន FOCUS PROPERTY ក្រុមហ៊ុន H.V Golden Realty ក្រុមហ៊ុន Royal 5G Realty ក្រុមហ៊ុន S.L JAPAN DEVELOPMENT ក្រុមហ៊ុន SC REALTY ក្រុមហ៊ុន C-Crew Asia ក្រុមហ៊ុន Highland City Construction ក្រុមហ៊ុន A.P Investment ក្រុមហ៊ុន UK Condo & Property ក្រុមហ៊ុន CWP Properties ក្រុមហ៊ុន Zhongding Tai Xing (Cambodia) Real Estatate ក្រុមហ៊ុន Anna Advisors ក្រុមហ៊ុន Bridge Real Estate ក្រុមហ៊ុន U.S Condo & Real Estate ក្រុមហ៊ុន សុវណ្ណភូមិ រៀល អ៊ីស្ទេត ក្រុមហ៊ុន S.H Development ក្រុមហ៊ុន​ ឡាយ មីងរៀលធី ក្រុមហ៊ុន International Global Real Estate ក្រុមហ៊ុន NEAVEA Properties និងក្រុមហ៊ុន យេស ១៦៨ រៀល អ៊ីស្ទេត។  

២). ក្រុមហ៊ុន ប្រកបសេវាកម្មវាយតម្លៃ(V)៖

ក្រុមហ៊ុន V Trust Appraisal ក្រុមហ៊ុន Trinity Professional ​ក្រុមហ៊ុន ECWAY Fintech Co., Ltd​ និងក្រុមហ៊ុន Cozy Home Co., Ltd។​

៣). ក្រុមហ៊ុនប្រកបសេវាកម្ម វាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ(EV)៖

ក្រុមហ៊ុនប៊ុណ្ណា​ រៀលធី ក្រុមហ៊ុន ស៊ី ភី អែល (CPL Cambodia)  ក្រុមហ៊ុន (ខេមបូឌា) អ៊ីស្ទេត អេជេន ក្រុមហ៊ុន Cambodia Angkor Real Estate Co., Ltd ក្រុមហ៊ុន Mega Asset Management Co., Ltd ក្រុមហ៊ុន Knight Frank (Cambodia) ក្រុមហ៊ុន អៀង គ្រុប ក្រុមហ៊ុន Khmer Real Estate ក្រុមហ៊ុន Asia Real Estate (Cambodia) ក្រុមហ៊ុន Lan Property Ltd​ ក្រុមហ៊ុន ឃី រៀល អ៊ីស្ទេត ក្រុមហ៊ុន SM Global Appraisal Inc ក្រុមហ៊ុន V M C Real Estate (Cambodia) ក្រុមហ៊ុន Informax Co., Ltd ក្រុមហ៊ុន Camtop Property Group ក្រុមហ៊ុន Independent Property Service ក្រុមហ៊ុន អចលនទ្រព្យ ដេលី រៀលធី គ្រុប  ក្រុមហ៊ុន Maxem Investment Group ក្រុមហ៊ុន​ ក្រាទី រៀលធី ក្រុមហ៊ុន The Rich CamGLOBE Realtor Group ក្រុមហ៊ុន Town City Real Estate ក្រុមហ៊ុន Samrach Ratanak ក្រុមហ៊ុន Chailin Sear Realty ក្រុមហ៊ុន RoofTop Real Estate Agency ក្រុមហ៊ុន អេស ភី អិល ក្រុមហ៊ុន Sareoun Asia Real Property ក្រុមហ៊ុន ឡាំងដា ក្រុមហ៊ុន Leopalace21(Cambodia) ក្រុមហ៊ុន Cam Expert Angkor Realty ក្រុមហ៊ុន WORLD TRUST ESTATE ក្រុមហ៊ុន L'attrait Lease (Cambodia) ក្រុមហ៊ុន Khmer Foundation Appraisals ក្រុមហ៊ុន EYES Real Estate ក្រុមហ៊ុន អ៊ីមភៀរៀលរៀលធី ក្រុមហ៊ុន Expert Realty Home and Commercial ក្រុមហ៊ុន Fortuna Investment​ ក្រុមហ៊ុន OHANA HOME JAPAN ក្រុមហ៊ុន T.V.R Real Estate ក្រុមហ៊ុន ឡាក់គី រៀលធី ក្រុមហ៊ុន​ Keystone Property Consultations ក្រុមហ៊ុ​ន KEIAI GLOBAL INC​ ក្រុមហ៊ុន Yi Fung ក្រុមហ៊ុ​ន 9BASE ក្រុមហ៊ុន Kok Thlork Real Estate and Investment ក្រុមហ៊ុន GeoSPA (CAMBODIA) ក្រុមហ៊ុន Land & Houses (Cambodia) Investment ក្រុមហ៊ុន HNH Real Estate ក្រុមហ៊ុន Emerald Plus Property Service Management ក្រុមហ៊ុន Ecoworld Corporation Limited ក្រុមហ៊ុន KAT APPRAISAL​ ក្រុមហ៊ុន  D-CBD Properties​ ក្រុមហ៊ុន ព្រីមៀមហៅស៍ស៊ីង ក្រុមហ៊ុន MPM Mekong Property Management ក្រុមហ៊ុន Cam ST Property ក្រុមហ៊ុន Target Estate and Asset Management ក្រុមហ៊ុន Advance Real Estate ក្រុមហ៊ុន ឆាយ លែន និងក្រុមហ៊ុន Y.A.O Realty (Cambodia)។

ចង់ស្វែងរកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដែលមានជំនាញសូមចូលទៅកាន់ Realestate.com.kh!

For the best mobile experience please use our app to: