Logo
Cam Special Property

Cam Special Property

ក្រុមហ៊ុន អចលនទ្រព្យ Cam Special Property មានបំរើសេវាកម្មដូចជា: Our Service such as :

-ទិញ លក់ ជួល អចលទ្រព្យ

- Buy Sale Rental property

-ទទួលសាងសង់ និងជួសជុលកែលំអ

- Construction and Decoration

- គ្រប់គ្រងអចនទ្រព្យ

- Property management

-វិនិយោគអចនទ្រព្យ

- Property Investment

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំតាមរយះ

Please contact our company by :

លេខទូរសព្ទ ០៨១៤១៤៤៤៥ / ០៧៧៨៩១៣៨៩

phone number : 081 414445 / 077 891389

Email : camspecialproperty@yahoo.com

0
For Sale
0
For Rent
0
Sold
0
Rented