BKK 2, Toul Kork, Phnom Penh
BKK 2, Toul Kork, Phnom Penh

Building for Rent in BKK 2

BKK 2, Toul Kork, Phnom Penh

For rentUSD8,000 / Month

Building For Rent

អគាសំរាប់ជួលដែលមានទីតាំងល្អក្នុងទីប្រជុំជន ដែលងាយស្រួលប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗ។ សាកសមសំរាប់សាងសង់សាលារៀន មន្ទីពេទ្យ អគាការិយាល័យ រឺ អគាស្នាក់នៅ។

<ul><li>liftelevator: yes</li><li>tv_cablesettelite: yes</li><li>night_time_security: yes</li><li>secure_parking: yes</li><li>air_conditioning_throughout: yes</li><li>hot_water: yes</li><li>exterior_painting: yes</li><li>interior_painting: yes</li><li>land_size: 512</li><li>house_size: 320</li></ul>

Property Overview

Agency and Location Profiles

Khmer Real Estate Co., Ltd

For Sale

For Sale

0 Homes

For Rent

For Rent

0 Homes

Area

Area

KH-25

0

Agent

2

Toul Kork

Buy

Buy

$3K - $598K

Rent

Rent

$895 - $3K

264

For Sale

264 Homes

For Rent

For Rent

1057 Homes

Similar Buildings in Toul Kork