Logo
  , Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap
  , Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap  , Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap  , Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap  , Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap

Apartment for Rent in Sla Kram

Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap

For rent$4,000per month$1/m²

DABEST PROPERTIES:ដីសម្រាប់ជួល ក្នុងក្រុងសៀមរាប-ស្លក្រាម/Land for Rent in Siem Reap-Slar Kram

*** English Text Below ****

លេខកូដ: ​L279
តម្លៃ៖ USD ៤,០០០

ពត៌មានបន្ថែម៖
• ទំហំដីសរុប (៣០ម៉ែត្រ​ គុណ ៨០ម៉ែត្រ )
• ទីតាំងស្ថិតនៅ ស្លក្រាម
...........................................................................

• Property ID: L279
• Selling Price: USD 4,000

MORE DETAILS:

• Total size (30m x 80m)
• Located in Slar Kram

Property Overview

Property Features

Long Term Rental

Amenities

Non-Flooding