Phnom Penh, Phnom Penh
Phnom Penh, Phnom PenhPhnom Penh, Phnom PenhPhnom Penh, Phnom PenhPhnom Penh, Phnom Penh

Phnom Penh, Phnom Penh

For sale$2,500,000

CPL Exclusive

1,ជាប្រភេទផ្ទះ ស្ថិតនៅទីតាំងល្អ ជាទីប្រជុំជន ជិតផ្សារ សាលារៀន និងមន្ទីរពេទ្យ

2,លក់ក្នុងទីផ្សារសមរម្យ អាចចចារបាន

3,ផ្ទះមានទំហំធំទូលាយ ដែលល្អសម្រាប់រស់នៅ និងប្រកបអាជីវកម្ម

4,ម្ចាស់អចលនទ្រព្យធានាចេញថ្លៃផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ

Project Overview

Developer and Location Profiles

CPL-Cambodia

CPL-Cambodia

For Sale

For Sale

66 Homes

For Rent

For Rent

2 Homes

Area

Area

Phnom Penh

2

Agent

19

Phnom Penh

Phnom Penh

Buy

Buy

$86K - $1M

Rent

Rent

$600 - $3K

9952

For Sale

9952 Homes

For Rent

For Rent

28328 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$28,156/month
Property Price
$2,500,000
Interest
$615,095
Total
$3,115,095

Projects Similar to