Prasat Bakong, Siem Reap
Prasat Bakong, Siem ReapPrasat Bakong, Siem ReapPrasat Bakong, Siem ReapPrasat Bakong, Siem Reap

Land for Sale in Prasat Bakong

Prasat Bakong, Siem Reap

For sale$65
28Floor Area (m²)
28Land Area (m²)

land for sale

ដី លក់បន្ទាន់

លេខសំគាល់៖ LSO 1833

-តំលៃ៖ 65$/m2 (ចចារ)

-ទំហំដី: 28 x 127 m

-ផ្លូវ: ដិក្រហម

-ទីតាំងដិ៖ នៅភូមីគោកធ្លក​ បាគង,ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: ,

+Land for sale (urgent)

ID property: LSO 1833

- Price: 65$/m2 (Negotiable)

- Land size:28 x 127 m

- Location: Kouk Thlok Bakong, Siem Reap Province

Please contact us for visit: ,

Email:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

775 Homes

For Rent

For Rent

735 Homes

Area

Area

Siem Reap

735

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$1K - $339K

Rent

Rent

$385 - $1K

1910

For Sale

1910 Homes

For Rent

For Rent

2522 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
29%
%
years
$1/month
Property Price
$65
Interest
$16
Total
$81

Similar Land in Prasat Bakong