Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap
Sla Kram, Siem Reap, Siem ReapSla Kram, Siem Reap, Siem ReapSla Kram, Siem Reap, Siem ReapSla Kram, Siem Reap, Siem Reap

Sla Kram, Siem Reap, Siem Reap

ដីលើផ្លូវធំនៅទីប្រជុំជនសម្រាប់លក់នៅសៀមរាប

ដីលើផ្លូវធំនៅទីប្រជុំជនសម្រាប់លក់នៅសៀមរាប

ទំហំដី៖ 8,4x18m

មានប្លង់រឹង

តម្លៃ៖ 500,000$

មានចំនូលពីការជួរស្រាប់

ទីតាំងល្អសម្រាប់សង់ផ្ទះល្វែងអាជីវកម្ម

ទីតាំង៖ លើផ្លូវជាតិ6Aទល់មុខផ្លូវបេនឡានចាស់

Project Overview

Developer and Location Profiles

sovannara kh

For Sale

For Sale

0 Homes

For Rent

For Rent

0 Homes

Area

Area

0

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$995 - $349K

Rent

Rent

$415 - $1K

1775

For Sale

1775 Homes

For Rent

For Rent

2515 Homes

Projects Similar to