Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap
Svay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Svay Dankum

Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

For sale$23,000

ដី លក់បន្ទាន់ នៅក្រុងសៀមរាប / ស្វាយដង្គំ

ដី លក់បន្ទាន់ នៅក្រុងសៀមរាប / ស្វាយដង្គំ

លេខសំគាល់៖ LSO 1845

-តំលៃ៖ 23000$

-ទំហំដី: 7 x 23m

-ផ្លូវ: ធម្មតា

-ប្លង់ស្រុក

-ទីតាំងដិ៖ នៅភូមិមណ្ឌល៣ សង្គាត់ស្វាយដង្គំ, ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: ,

+Land for sale (urgent)​​ In Siem reap /Svay Dangkum

ID property: LSO 1845

- Price: 23000$

- Land size: 7 x 23 m

- Location: In Mondol III Sangkat Svay Dangkum  ,Siem Reap Province

Please contact us for visit: ,

Email:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

775 Homes

For Rent

For Rent

735 Homes

Area

Area

Siem Reap

735

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$1K - $344K

Rent

Rent

$415 - $1K

1799

For Sale

1799 Homes

For Rent

For Rent

2577 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$259/month
Property Price
$23,000
Interest
$5,659
Total
$28,659

Similar Land in Siem Reap