Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap
Svay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem ReapSvay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Svay Dankum

Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

For sale$600

Land for sale in siem reap / Svay Dangkum

ដី លក់បន្ទាន់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប​ / ស្វាយដង្គំ

លេខសំគាល់៖ LSI 2048

-តំលៃ៖ 600$/m2

-ទំហំដី: 1290m2

-ផ្លូវ: 10m

-ប្លង់រឹង

-ទីតាំងដិ៖ នៅសង្គាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប.

ទំនាក់ទំនងពត័មាន: ,

+Land for sale in siem reap / Svay Dangkum

ID property: LSI 2048

- Price: 600$/m2

- Land size: 1290m2

- Road size: 10m

- Location: In Sangkat Svay Dangkum Siem Reap Province

Please contact us for visit: ,

Email:

FB Page: A1 Real Estate Cambodia Co., ltd

Office address: (Thai Hout Super Market) Mondul 1 Village, Sangkat Svay Dong kom, Siem Reap City.

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

775 Homes

For Rent

For Rent

735 Homes

Area

Area

Siem Reap

735

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$1K - $347K

Rent

Rent

$415 - $1K

1799

For Sale

1799 Homes

For Rent

For Rent

2513 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$7/month
Property Price
$600
Interest
$148
Total
$748

Similar Land in Siem Reap