+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 6
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ឃ្លាំង សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ បឹងកក់២
ឃ្លាំង
$5,300
បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 11 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)
ឃ្លាំង សម្រាប់ លក់ នៅ បឹងកក់២
ឃ្លាំង
$1,875,000
បឹងកក់២, ទួលគោក, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 11 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)