+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 2
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ឃ្លាំង សម្រាប់ ជួល នៅ បឹងកេងកង១
ឃ្លាំង
$5,000 per week
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 6 ខែ មុនSEAPS: South East Asia Property Services
awardaward
ឃ្លាំង សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ បឹងកេងកង១
ឃ្លាំង
$3,500 per week
បឹងកេងកង១, ចំការមន, ភ្នំពេញ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 11 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)