Logo
57, OMal, Battambang, Battambang
57, OMal, Battambang, Battambang57, OMal, Battambang, Battambang57, OMal, Battambang, Battambang57, OMal, Battambang, Battambang

57, OMal, Battambang, Battambang

Land for sale

ដីលក់នៅសង្កាត់ឱមា៉ល់​តាមបណ្ដោយ​ផ្លូវ​ជាតិលេខ57ចំងាយ​ពីផ្សារ​ណាត់​​ក្រុងបាត់ដំបងប្រហែល6គម​ និងឋិតចំកាច់កែងគំរោងផ្លូវអាសា៊ន60មែ៉ត​ ទីតាំង​នេះលោកអ្នកអាចឱកាស់បើកអាជីវកម្មបានដូចជាៈ​ ការ៉ាស់សាំង,ការ៉ាស់យានយន្ត​,ភោជនីយដ្ឋាន​,ឃ្លាំង​ស្តុក​។ ល។

Land for sale in Sangket OMal on the National N.57 and be Conner of Asian Hight wight 60mettres .

Land size:18000sqm

Price :$30/sqm

Project Overview