Logo
S166065, Sen Sok, Phnom Penh
S166065, Sen Sok, Phnom Penh

S166065, Sen Sok, Phnom Penh

Land at Phnom Penh Thmei

ជាប្រភេទដីលំនៅដ្ឋាន ស្ថិតក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍ ភ្នំពេញថ្មី (​សភាពដីនេះនៅមិនទាន់អភិវឌ្ឍទេ)

Project Overview