S166065, Sen Sok, Phnom Penh
S166065, Sen Sok, Phnom Penh

S166065, Sen Sok, Phnom Penh

Land at Phnom Penh Thmei

ជាប្រភេទដីលំនៅដ្ឋាន ស្ថិតក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍ ភ្នំពេញថ្មី (​សភាពដីនេះនៅមិនទាន់អភិវឌ្ឍទេ)

Project Overview

Developer and Location Profiles

Ratanaka Realty

For Sale

For Sale

0 Homes

For Rent

For Rent

0 Homes

Area

Area

Phnom Penh

0

Agent

15

Sen Sok

Buy

Buy

$139K - $20M

Rent

Rent

$810 - $521K

830

For Sale

830 Homes

For Rent

For Rent

789 Homes

Projects Similar to