Logo
Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap
Siem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem ReapSiem Reab, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Siem Reab

Siem Reab, Siem Reap, Siem Reap

For sale$100$100/m²
705Land Area (m²)

Land for sale (Urgent)

Land for sale in Siem Reap
 
Sale Price : 100$/m2
- Property ID : LSO 013
 
- Land size / ទំហំដី : 15 x 47
- Road size / ទំហំផ្លូវ​ : 6m
- Soft tittle / ប្លង់ឃុំ
 
Please contact us for visit :
Phone : +855 96 6477 577 / +855 92 318 343 / +855 63 96 65 77
Email : info@a1-realestate.com
Website : www.a1-realestate.com
Facebook : A1 Real Estate Cambodia Co., ltd
Office address : #0270, Wat Domnak Village, Sangkat Salakomroerk, Siem Reap City.

Property Overview