+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 1
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ឃ្លាំង សម្រាប់ លក់ នៅ អូរក្រសារ
ឃ្លាំង
$400,000
អូរក្រសារ, កែប, កែប
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 11 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)