+855 92 92 1000

រកឃើញលទ្ធផល 2
តម្រៀប:
លក្ខខណ្ឌស្វែងរក
ដី សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ ត្រពាំងក្រសាំង
ដី
$6,500 per week
ត្រពាំងក្រសាំង, បាទី, តាកែវ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 11 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)
ដី សម្រាប់ លក់ & ជួល នៅ ត្រពាំងក្រសាំង
ដី
$3,500 per week
ត្រពាំងក្រសាំង, បាទី, តាកែវ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: 11 ខែ មុនLucky Property Services (LPS)