Chreav, Siem Reap, Siem Reap
Chreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem ReapChreav, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Chreav

Chreav, Siem Reap, Siem Reap

For sale$150

ដី លក់ (ក្រុងសៀមរាប) ភូមិបុស្សក្រឡាញ់ សង្កាត់ជ្រាវ

(English Bellow)

ដី លក់ (ក្រុងសៀមរាប) ភូមិបុស្សក្រឡាញ់ សង្កាត់ជ្រាវ

លេខកូដ ID: LSO 3104

តម្លៃលក់: 150$/m2

ព័ត៌មានបន្ថែម៖

ប្លងរឹក

ទំហំដី: 32.5m x 50m

ដីបែមុខទៅ៖ កើត

ប្រភេទផ្លូវ៖ ដីក្រហម 10m

ទំនាក់ទំនង: /

...............................................................................................

Land for Sale (Siem Reap City ) BosKrolanh Village, Chreav commune,

Property ID: LSO 3104

Selling Price: 150$/m2

MORE DETAILS:

Hard Title

Land size: 32.5m x 50m

Land Face: East

Kind of Road : Red Soil road 10m

Contact : /

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

0 Homes

For Rent

For Rent

0 Homes

Area

Area

Siem Reap

0

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$85K - $492K

Rent

Rent

$350 - $1K

1409

For Sale

1409 Homes

For Rent

For Rent

1817 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$2/month
Property Price
$150
Interest
$37
Total
$187

Similar Land in Siem Reap