Prasat Bakong, Siem Reap
Prasat Bakong, Siem ReapPrasat Bakong, Siem ReapPrasat Bakong, Siem ReapPrasat Bakong, Siem Reap

Land for Sale in Prasat Bakong

Prasat Bakong, Siem Reap

For sale$17,000

ដីលក់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប  សង្កាត់ កន្ដែក

ដីលក់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប សង្កាត់ កន្ដែក

• លេខកូដ ID: LSO3318

• តម្លៃលក់: 17,000$ (ចរចារ)

• ព័ត៌មានបន្ថែម៖

• ផ្លូវ៖ បេតុង15 m

• ប្លង់ រឹង

• ទំហំដី:4.9 x 22

• ដីបែមិខទៅ៖ លិខ

• ទំនាក់ទំនង: /

…………………………………………………………………………………..

Land for sale in Siem Reap

• ID: LSO3318

Sale Price: 17,000$ (Negotiable)

• Additional information:

Road: 15m concrete

• Solid layout

Land size: 4.9 x 22

Permit to:

• Contact: /

………………………………………………………………………… ..

Property Overview

Agency and Location Profiles

A1 Cambodia

A1 Cambodia

For Sale

For Sale

0 Homes

For Rent

For Rent

0 Homes

Area

Area

Siem Reap

0

Agent

1

Siem Reap

Buy

Buy

$79K - $487K

Rent

Rent

$350 - $1K

1520

For Sale

1520 Homes

For Rent

For Rent

1822 Homes

Loan Calculator

BRED Bank
Phillip Bank
30%
%
years
$191/month
Property Price
$17,000
Interest
$4,183
Total
$21,183

Similar Land in Prasat Bakong