, Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap
  , Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap  , Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap  , Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap  , Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Svay Dankum

Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

$1,525,200$1,200/m²
1271Land Area (m²)

ដីលក់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប- ស្វាយដង្គំ/Land for Sale in Siem Reap - Svay Dongkom

• DABEST Property ID: SR936

• Hard title

• Land size 1271sqm

• Located in 63 Road

Loading...
Loading...