, Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap
 , Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap , Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap , Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap , Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

Land for Sale in Svay Dankum

Svay Dankum, Siem Reap, Siem Reap

$1,501,500$1,500/m²
1001Land Area (m²)

ដីលក់ ក្នុងក្រុងសៀមរាប- ស្វាយដង្គំ/Land for Sale in Siem Reap - Svay dongkom

• Hard title

• Land size 1001sqm

• Located in BBu Road

Loading...
Loading...