រក្សាលទ្ធផលនេះទុក

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to save this search.

បង្កើតសញ្ញាប្រយ័ត្ន

Please គណនី or ចុះឈ្មោះ an account to create an alert.

ផ្ទះ ជួល in Sen Sok

Call Agent - ផ្ទះសម្រាប់ជួលតម្លៃ: $ 400 & លក់តម្លៃ: $ 135,000

Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh

Nan Phearum
010 66 66 75

Contact Agent - ផ្ទះសម្រាប់ជួលតម្លៃ: $ 400 & លក់តម្លៃ: $ 135,000

Call Agent - ប្លង់រឹង

Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh

Nan Phearum
010 66 66 75

Contact Agent - ប្លង់រឹង

Call Agent - ផ្ទះសម្រាប់ជួល

Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh

Nan Phearum
010 66 66 75

Contact Agent - ផ្ទះសម្រាប់ជួល

Call Agent - ប្លង់រឹង

Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh

Nan Phearum
010 66 66 75

Contact Agent - ប្លង់រឹង

Call Agent - Warehouse for rent

Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh

Info855 Real Estate
086518918

Contact Agent - Warehouse for rent

Call Agent - Hard Title

Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh

Nan Phearum
010 66 66 75

Contact Agent - Hard Title

Call Agent - ប្លង់រីង

Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh

Nan Phearum
010 66 66 75

Contact Agent - ប្លង់រីង

Call Agent - House for rent

Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh

Info855 Real Estate
086518918

Contact Agent - House for rent

Call Agent - Nice villa swimming pool for rent near Phnom Penh Airport

Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh

Pech hai Ang
+855 89 7000 77

Contact Agent - Nice villa swimming pool for rent near Phnom Penh Airport

Call Agent - New apartment building for rent

Phnom Penh Thmey, Sen Sok, Phnom Penh

Info855 Real Estate
086518918

Contact Agent - New apartment building for rent

Multi property enquiry