+855 92 92 1000

ទីតាំង ភ្នំពេញ

ទីតាំង ភ្នំពេញ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ទិញ
ទិញ$78K - $857K
ជួល
ជួល$600 - $5K
សំរាប់លក់
សំរាប់លក់8600 ទំព័រដើម
សំរាប់ជួល
សំរាប់ជួល14498 ទំព័រដើម

អចលនទ្រព្យនៅ ភ្នំពេញ


សង្កាត់ ក្នុង ភ្នំពេញ